Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RODINA - 45 (II)


BATERINIS
RADIJO
IMTUVAS
1945 metai
.MASKVOS RADIJO GAMYKLA
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA
.
.
IB, VB, TB
СО-242 , 2К2М – 2 vnt., 2Ж2М- 3 vnt.
430 x 315 x 190
-
19,5
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
.
.
PIRMASIS POKARIO LAIKOTARPIU PAGAMINTAS RADIJO IMTUVAS BUVUSIOJE TARYBų SÀJUNGOJE . RADIJO IMTUVO MAITINIMUI BUVO REIKALINGOS DVI KAITINIMO BATERIJOS IR ANODINË BATERIJA. TAIS PAÈIAIS METAIS ŠĮ IMTUVÀ PRADËJO GAMINTI IR KITOS RADIJO GAMYKLOS. KITų GAMYKLų PAGAMINTų RADIJO IMTUVų KORPUSAI IR SKALËS ŠIEK TIEK SKYRËSI.