Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  KOMSOMOLEC


DETEKTORINIS
RADIJO IMTUVAS
1947 metai
MINSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
POKARIO LAIKOTARPIU MASIŠKAI GAMINTAS DETEKTORINIS RADIJO IMTUVAS, KURIS VEIKË, NEREIKALAUJANT JOKIų ENERGIJOS ŠALTINIų. BUVO GAMINAMI KELETOS IŠVAIZDų: BAKELITO, SPALVOTOS PLASTMASËS.
1947-1950 m.m. ŠĮ IMTUVÀ GAMINO DAR KELIOS RADIJO GAMYKLOS, PER ŠĮ LAIKOTARPĮ ŠIų IMTUVų BUVO PAGAMINTA APIE 1 MILIJONÀ VIENETų.
...
O ÈIA DAR VIENAS ŠIO IMTUVO MODELIS.
ANT KORPUSO UŽRAŠAS RUSų KALBA " RADIO FRONT"
...
...
ÈIA DAR VIENAS ŠIO RADIJO IMTUVO MODELIS ( PAGAL KORPUSO MEDŽIAGÀ (PLASTMASÆ) GALIMA SPËTI, KAD TAI VIENAS VËLESNIO LAIKOTARPIO RADIJO IMTUVų.
...
...

DAR VIENOS GAMYKLOS GAMINTAS "KOMSOMOLEC" EGZEMPLIORIUS.

...