Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  PIONER


RADIJO IMTUVAS
1940 metai
MINSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB
6А7, 6К7, 6Ж8, 6П6С, 6Е5С, 5Ц4С
475x230x320
2,0
-
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
...
ÈIA VIENAS PIRMųJU PAGAMINTų RADIJO IMTUVO EGZEMPLIORIų (DAR BE INDIKACINËS "AKUTËS" PRIEKINËJE PANELËJE) , KURIO GAMYKLINIS Nr. 10699, O DËŽËS- Nr. 01501. Lempos:6К7, 6А8, 6П6С, 6Г7, 5Ц4С.

...
...
DABAR TRUMPAI APIE RADIJO IMTUVO "PIONER" ATSIRADIMO ISTORIJÀ.
...
1939 m. RAUDONAJAI ARMIJAI OKUPAVUS VILNIų, ÈIA, VILNIUJE VEIKUSI LENKų RADIJO GAMYKLA (VIENA DIDŽIAUSIų LENKIJOJE) "ELEKTRIT" BUVO RUSų DEMONTUOTA IR VISI ĮRENGIMAI, TECHNINË DOKUMENTACIJA, MEDŽIAGOS, ŽALIAVOS, NEBAIGTA PRODUKCIJA IR T.T. BUVO PERKELTA Į MINSKÀ (BALTARUSIJÀ). TEN, "ELEKTRIT" GAMYKLOS BAZËJE, ĮKURIAMA MINSKO, MOLOTOVO v. RADIJO GAMYKLA. TUOJ PAT , PAGAL LENKų "ELEKTRIT" GAMYKLOJE SUKURTUS RADIJO IMTUVų MODELIUS PRADEDAMI GAMINTI NUKOPIJUOTI RADIJO IMTUVAI, BET JAU SU RUSIŠKAIS PAVADINIMAIS:
- MINSKO RADIJO GAMYKLOJE- RADIJO IMTUVAS "PIONER"- NUKOPIJUOTAS NUO LENKų "ELEKTRITO" MODELIO "HEROLD";
- MINSKO RADIJO GAMYKLOJE - RADIJO IMTUVAS "KIM"
(ABREVIATūRA- KOMMUNISTIÈESKIJ INTERNACIONAL MOLODEŽY) - NUKOPIJUOTAS NUO LENKų "ELEKTRITO " MODELIO "REGENT";
-LENINGRADO RADIJO GAMYKLOJE- RADIJO IMTUVAS "MARŠAL", NUKOPIJUOTAS NUO LENKų "ELEKTRITO" MODELIO "KOMANDOR".
MINSKE ŠIE RADIJO IMTUVAI BUVO GAMINAMI IKI 1941 m. VIDURIO. VOKIEÈIAMS 1941 m. UŽËMUS MINSKÀ, ŠI RADIJO GAMYKLA DAR KURĮ TAI LAIKÀ VEIKË IR GAMINO TUOS PAÈIUS RADIJO IMTUVUS- ĮDOMI APLINKYBË: SKALËS UŽRAŠAI KEIÈIAMI VOKIŠKAIS, GAMYKLOS PAVADINIMAS- TAIP PAT PAKEIÈIAMAS (žr. žemiau pateiktą nuotrauką).
...
LENKų "ELEKTRITE" SUKURTAS RADIJO IMTUVAS "HEROLD"
( rusų nukopijuotas modelis vadinasi "Pioner")
...
...
LENKų "ELEKTRITE" SUKURTAS RADIJO IMTUVAS "REGENT"
(rusų nukopijuotas modelis vadinosi "KIM"- mano kolekcijoje šio modelio dar nėra)
...
...
LENKų "ELEKTRITE" SUKURTAS RADIJO IMTUVAS "KOMANDOR"
(rusų nukopijuotas modelis vadinosi "Maršal"- mano kolekcijoje šio radijo imtuvo dar nėra)
...
...
"PIONER" RADIJO IMTUVO SKALË.
PILNAI NUKOPIJUOTI (NUO LENKIŠKO RADIJO IMTUVO SKALËS) RADIJO STOÈIų PAVADINIMAI, KURIE BUVO TIK IŠVERSTI Į RUSų KALBÀ IR TIEK. RUSAI KITų MODELIų RADIJO IMTUVUOSE TOKIų RADIJO STOÈIų PAVADINIMų NIEKUOMET NENAUDOJO .
...
...
...
RADIJO IMTUVO,
KURIO Nr.10699
DËŽËS Nr.
***

O ÈIA ABU RADIJO IMTUVAI
.
***

ÈIA PATEIKIAMA "PIONER" RADIJO IMTUVO, KURĮ DAR GAMINO VOKIEÈIAI MINSKE 1941 METAIS , SKALËS NUOTRAUKA ( IŠ SIGITO ŽILIONIO RADIJO IMTUVų KOLEKCIJOS).

**
.
GAMYKLINIS
PASAS